Vedtægter


Vedtægter for ”Aeronautisk Aktivitetscenter Avedøre”

§ 1. Navn og formål.

Foreningens navn og adresse er:

Aeronautisk Aktivitetscenter Avedøre
Gl. Køge Landevej 580
2860 Brøndby Strand

Formål med foreningen:

Foreningens er stiftet på initiativ fra AAA-Fonden, med det formål, at virke som samlingspunkt for
alle med interesse i aktiviteter indenfor flyvning og dennes historie i Danmark.

Udover at virke som flyveklub og samlingspunkt for foreningens medlemmer, har foreningen til formål:
– at restaurere og istandsætte fly og flydele
– at afholde kurser i bygning og vedligeholdelse af fly
– at afholde og arrangere foredrag indenfor flyvning
– at arrangere fælles klubture, til museer og stævner mv. indenfor flyvning i ind- og udland
– at medvirke ved afholdelse af Åbent Hus aktiviteter på Avedøre Flyveplads
– at formidle viden, vedr. flyvning og flyvehistorie

§ 2. Medlemsforhold.

Som medlem kan optages privatpersoner, erhvervsvirksomheder, foreninger, organisationer, institutioner, og offentlige myndigheder.

Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningens hjemstedsadresse, eller til et medlem af bestyrelsen, med angivelse af navn og adresse. Ved indmeldelse betales fuldt kontingent for det regnskabsår, i hvilket indmeldelsen finder sted.

§ 3. Ophør af medlemskab.

Udmeldelse skal ske til foreningens hjemstedsadresse eller til formanden, senest med 3 måneders varsel til et regnskabsårs udgang.

Derudover kan medlemskabet ophører ved
– kontingentrestance i mere end 3 måneder, trods skriftligt påkrav til sidst kendte adresse.
– eksklusion, der kan finde sted, når et medlem har gjort sig skyldig i en handlemåde, der kan skade foreningens anseelse og interesser.

§ 4. Kontingent.

Foreningen kan af de tilsluttede medlemmer opkræve et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen, for hvert regnskabsår.

Kontingentet for foreninger, organisationer og andre former for grupper, kan fastsættes af bestyrelsen.

Indbetaling af kontingent skal ske senest 4 uger efter udsendelse af kontingentopkrævning.

§ 5. Bestyrelse.

Foreningen ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse, bestående af en formand og 4 til 6 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at formanden og halvdelen af bestyrelsen vælges det ene år og de øvrige bestyrelsesmedlemmer det følgende år.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituere bestyrelsen sig selv, med hensyn til posterne næstformand, sekretær, kasserer og evt. andre poster.

Ved indtrædelse af vakance supplerer bestyrelsen sig selv blandt foreningens medlemmer, indtil næste generalforsamling finder sted.

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov og indkaldes af formanden, når denne finder anledning dertil, eller på begæring af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede, heriblandt formanden eller næstformanden.
Bestyrelsens afgørelse træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 6. Udvalgsmedlemmer.

Bestyrelsen kan blandt foreningens medlemmer nedsætte udvalg til behandling af arbejdsopgaver, der specificeres af bestyrelsen.

Udvalgene opløses efter bestyrelsens beslutning.

§ 7. Regnskab.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Kassereren fører regnskab over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens økonomiske stilling til enhver tid kan aflæses. Endvidere udarbejder kassereren foreningens årsregnskab og fremlægger dette på generalforsamlingen.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af to revisorer, valgt blandt medlemmerne udenfor bestyrelsen.
De af generalforsamlingen valgte revisorer, kan til enhver tid forlange indsigt i foreningens regnskabsbilag og kassebeholdning.

Kassereren inkasserer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger.

§ 8. Generalforsamling.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes senest i april måned, i området Storkøbenhavn.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst ¼ af foreningens møde- og stemmeberettigede medlemmer fremsætter krav herom til bestyrelsen, med angivelse af dagsorden, hvorefter generalforsamlingen skal afholdes på bestyrelsens foranledning, senest 6 uger efter at begæringen er fremsat.

Indkaldelse til generalforsamling skal finde sted med 14 dages varsel, ved skriftlig meddelelse til de enkelte medlemmer, evt. i form af nyhedsbrev eller annonceret i et klubblad, hvis et sådan findes.
Generalforsamlingens dagsorden skal fremgå af indkaldelsen og den skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent, referent samt minimum to stemmetællere
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand (hvert 2. år)
7. Valg af bestyrelse i henhold til § 5
8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
9. Eventuelt

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer der ikke er i kontingent-restance.

Forslag fra medlemmer, inkl. vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt til bestyrelsens formand senest den 1. marts før generalforsamlingen og af bestyrelsen udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet følger af nærværende vedtægt. Hvert medlem har én stemme.

Afstemning skal finde sted skriftligt, hvis ét af de tilstedeværende medlemmer ønsker det.
Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives et andet medlem og således at hvert medlem kun kan medbringe én fuldmagt.

§ 9. Vedtægtsændringer.

Til ændring af nærværende vedtægt, kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af klubbens medlemmer. Kan dette ikke opnås falder forslaget, men kan vedtages ved simpel stemmeflertal på efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

§ 10. Tegningsregel/ Hæftelse.

Foreningen forpligtes udad til ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer personlig hæftelse for de foreningen påhvilede forpligtelser.

§ 11. Opløsning.

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til ny generalforsamling, på hvilken opløsning kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.
Ved foreningens opløsning tilfalder foreningsformuen KZ & Veteranfly Klubben.

Disse vedtægter er godkendt på foreningens stiftende generalforsamling den 28. juni 2006 samt på den ekstraordinære generalforsamling den 16. juni 2015, hvor § 11 blev ændret til det ovenstående.